O spółce
Władze

Uchwałą z dnia 7 września 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AUTOSTRADA POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do KRS pod numerem KRS 0000028480 otwarto likwidację Spółki.  Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki: ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r., tj. w terminie sześciu miesięcy od daty drugiego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 197/2021 z dnia 11 października 2021 r.

Likwidatorzy:

Jerzy Włodzimierz Angrocki – likwidator

Cristina Alvarez Fernandez – likwidator

Dane spółki

„Autostrada Południe” Spółka Akcyjna w likwidacji 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000028480

NIP: 526-248-98-49

REGON: 016394156

Kapitał Zakładowy: 85.000.000 zł wpłacony w całości

Kontakt

Adres siedziby:

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

e-mail:

apsa@budimex.pl