Dla akcjonariuszy
Struktura akcjonariatu

Kapitał: 85.000.000 zł wpłacony w całości

Ilość akcji: 85.000 akcji o wartości nominalnej 1.000 zł każda